Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dálejen: „GDPR”) je Faramugo s.r.o., IČ 05671477, se sídlem Stráň 6, 763 26Luhačovice (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Stráň 6, 763 26 Luhačovice
email: info@faramugo.cz
telefon: +420 734 792 960

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace oidentifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnoufyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvkůfyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebospolečenské identity této fyzické osoby.

 

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste muposkytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vašíobjednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktníúdaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména prozasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejménapro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a)GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službáchinformační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvníhovztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, kteréjsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze stranysprávce plnit,
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování vesmyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvníhovztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (podobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účelymarketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základěsouhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správceosobní údaje vymaže.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy(PPL, Zásilkovna),
• zajišťující služby provozování e-shopu
 

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dlečl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu neboemail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranuosobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo naochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technickáa organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečenídatových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečníheslem, antivirový program, zabezpečený server, zálohy s heslem.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístuppouze jím pověřené osoby.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkovéhoformuláře nebo e-mailu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochranyosobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17. 1. 2022